SOYUMUZU TANIYALIM

KALECİK KASABASINDA YAŞAYAN KABİLELER

VE GELDİĞİ YERLERE AİT BİLĞİLER

 

1-KIRIMLILAR:

Kalecik köyüne ilk gelenler olarak birinci hane ve kaleciğin ilk kuruluşunda KIRIMLILAR yani diğer adları olan ÇOPUROĞULLARI olarak anılan kabile olarak bilinir ve söylenir.Şimdi kalecikte soyadları: ŞAHİN-YALÇIN-ERCİYAS-GÜLEÇ olan sülalenin tamamı kırımlılardır.Yine aynı boydan hale Köşektaş-Abdi köylerinde ve evlilikler sebebiyle Boğaziçi Ve Kayaltı köylerinde Kırımlılar vardır.Bu aşiretin Kırım Yarımadasından zorunlu göç ile Erciyes dağı eteklerinde kaldıkları bilahere 1800'lü yılları başında Kalecik köyüne geldikleri 1866 yılında da Kalecik Köyünü kurdukları söylenmiştir.

 

2-HACIALİOĞULLARI(KELALİOĞULLARI):

 Bu kabile şimdilerde Hacıaliler olarak anılmaktadır.Köyün 6 ve 7.hanesidir. Soyadları -DEMİR-GÖKTEPE-KASIMOĞLU'dur.Aslen Hacıali mahallesi olarak anılan bulundukları yer daha önce araplı mahallesi olarak anılmıştır.Sebebi ise bu kabilenin tamamı ARAPLI aşiretine mensuptur.Bu sülalenin Araplıkla bir alakası olmayıp Suriye dolaylarında yaşadıkları için bu şan sadece isim ve şandan gereksinim olarak söylenmiştir.İlk atalarının Mustafa-Eşinin Meryem olduğu,hane listeleleme nüfus kayıtlarında bulunmaktadır.Bu kitabi yazan Ben Feridun Türkmen Atamız Alikeanin eşi Hatice 'nin Mustafa ve meryemin kızı olduğu belgesinden hareketle vakıf olduğum bilği ve belge ışıgında kaynaklara dayanarak açıkladığımdan bu bilgiya hatırlatma gereği duyuyorum.Arazi bakımından zengin olan bu kabile beş boya ayrılmışlardır.1) KARAOĞLANLAR: Soyadı KASIMOĞLU ve kısmen DEMİR olan sülaledir.2)DELİMUSTAFALAR:Bu kabileden doğan Derviş Yemen harbinde kalmış ve iki kızı Alikeanin Koca Havadan olma Sultan ve Zelihadır.Evinin yerinde kızı Zelihanın oğlu Mustafa ve oğlu yaşamaktadır.3)KOCAÖMERLER: Bu sülalede Hacıeli koca ile kardeş olup kocaömer ve kardeşi çoban bekir Sarıkamış savaşında donarak ölmüşlerdir.Kocaömerin oğlunun oğulları göç etmiş köyde kimsesi kalmamıştır.4)HACIHASANLILAR: Bu sülalede Hacı Ali'nin oğlu Hacı Hasan'dan dolayı Hacıhasanlı olarak anılmıştır.Uzun yıl muhtarlık yapan Yaşar DEMİR ve erkek kardeşi Hacı Mustafa olup Soyadları DEMİR'dir.5)HACIALİMEHMETLİLER:Hacıalinin oğlu Mehmetten doğan ve soyadları DEMİR olan aile grupları öz kardeş olmamakla beraber anaları ayrı ve yukarıda saydığımız Hacıalinin oğullarıdır.Kızı haticede Alikea ile evlenmiştir.Evlilikler bakımından Hacıaliler Kelömerli kabilesinden evlenerek akraba olmuşlardır.

3-ALİKEALİLER: Kalecik köyünün 50.hanesinde kayıtlı bulunan Alikealiler köyün kuruluşundan sonra Ankara'nın Karadağ bölgesinden geldikleri,Kalecikte Muhtarlık kurulduktan sonra 3.sırada olarak muhtarlığı en uzun yapan ailedir.İlk ataları Karadağlı Karaosman adıyla anılmış olup halen bilinmektedir.Daha sonra Duranoğulları sanıyla anılmıştır.Karaosmanın oğlu Duran ve Duranın oğlu Ali Muhtarlığı alınca zamanın adetlerine göre muhtarlara KAYE denilmiş ve bundan sonra ALİKEALİLER olarak anılmıştır.Ali 30 yıl,oğlu Ömer 30 yıl biil fiil aralıksız muhtarlık yapmış olup daha sonra oğlu Ahmet ve onun kardeşi Muharrem,Muharremin oğlu Hamdi ve Kocamustafanın oğlu Hasan muhtarlıklar yapmışlardır.Ahmet ve muharrem muhtar iken genç yaşta vefat etmişlerdir.Halen ERDOĞAN-TÜRKMEN-TÜRKMENOĞLU-KOÇTÜRK-ATEŞ-KOCATÜRK ve GAZİOĞLU soyadlarını taşıyan aile gruplarıdır.Şimdi ise Ömerkeali-Molladuranlı-Kocamustafalı-Hacıaliçavuşlu olarak 4 boydan ibarettir.

4-EMİRLİLER: Emirli sülalesinin geldikleri yer kesin olarak bilinmememekle beraber Adana yöresinden geldikleri rivayet edilmiştir.Halen Kalecikte soyadları: YAZGAN-KARAMANTAY-BAŞARAN-KALE-EREZ olarak anılan sülalenin toplamı emirli kabilesindendir.Göç olayları ile kısmen ayrılmışlardır.

5-ÇOLAKAHMETOĞULLARI:Bu kabile ilk olarak Karadağlılar kabilesinden ayrılmışlardır.Şimdi köyde Halilliler olarak anılan ve soyadları: YILMAZ olan aile mensuplarıdır.Hacıibrahimoğulları bu kabilenin diğer boyundan olup soyadları MATRA olarak bilinen Nalbant sülalesi ile evelden amca çocuklarıdır.

6-KARAMEHMETOĞULLARI: Bu kabile halen Kalecikte soyadları OLUÇAY-ULUÇAY olan Karaoğlanlılar ve soyadları KAYA olan Hamzalılar kabilesinden müteşekkil olup aslen Köşektaş köyünden geldikleri söylenmiştir.Her iki sülalede de isimler ortak olarak Mustafa-Osman-Mehmet olarak konulmuş ilk soyadı kanunuyla Özçay olarak soyadı almışlar ve sonradan KAYA ve ULUÇAY olarak değiştirlmişlerdir.

7-ESELLİLER: Eselli kabilesi ilk zamanlar Hınıslılar olarak söylenmiş soyadı kanunundan önce de HÜSEYİNOĞULLARI olarak anılmıştır.1936 yılı ilkokul kayıtlarında da bu gerçeğe rastlanmıştır.Soyadı kanunu ile bu kabile tamamen YILDIRIM soyadını almışlardır.Kendi aralarında Eseninİbrahimler-Esenin Hasanlar-Esenin Kadirliler olarak bilinirler.Bunların babası Çoban Ali olup anneleride Boyabatlılardan Hava'dır.Evlilikleri sonucu kalecikte her mahalle ve kabilelere girmişlerdir..Kesin olmamakla beraber duyumlardan anlaşıldığına göre Erzurum-Hınıs taraflarından geldiği söylenmiştir.

8-KEÇELİOĞULLARI: Keçelioğulları halen köyde yaşayan ve soyadları: İNCE-ÇALIŞKAN-DENİZ olarak bilinen sülalenin tamamıdır.Bu kabilede kalecikte ikinci olarak Akkoyunlu Türkmen boyuna mensup olup Yağlı köyünden geldikleri bilinmektedir.Soyadı İNCE olanlar Keçelioğlu musa torunlarıdır.Soyadı ÇALIŞKAN olanlalar ise karagünlüoğullarıdır.Soyadı DENİZ olanlar Dırıklılar olarak bilinmektedir. bu kabiledende halen köyde az bir kısım yaşamaktadır.Bir kısmı Şefatli-Ekinuşağı köyüne göçmüş olup soyadları Erciyes'tir.

9-ÇALIKLILAR:Bu kabilede halen köyde yaşayan ve soyadları: YAZLAK-ÇELİK taşıyan aile grubudur.Fakat Boranoğulları ile akrabalıkları büyük bir ihtimal olup bu aile ile evlilikler sonucu birbirine karışmışlardır.Bir kısmı Cilfoğlu olarak anılan ve kimsesş kalmamış aileye evlilikler sonucu karıştıkları görülmektedir.Bu kabilede irticalen Ağıt ve mersiyeler dizen Boranınkızı Yeter ve onun çocukları olup aynı meziyette olan kadınlar vardır.

10-KÖYLÜOĞULLARI: Bu kabile Kaleciğe çok sonradan gelmişlerdir.Soyadı ÇATAL olan aile olup akraba mozaiği az olup Nevşehirin Yuva köyünden gelmişlerdir.

11-BOYABATLIOĞULLARI: Kalecik köyünün bir mahallesine isim vermiş olan kabiledir.Aşağı mahalle olarak bilinen mahalle aslen BOYABATLI mahallesi iken değiştirilmiştir.Soyadları: GENÇ-KENÇ-GÜNALTAY-DİKMEN-ÖZDEMİR olarak bilinen ve sonradan değişik soyadları almışlardır.Aile grupları olarak *GÖKBEKİROĞULLARI: Soyadları Genç olan bu kısım Memiş Çavuşlar-Ekizahmetler-TopalMustafalar-Çilömerlerdir.*MOLLAİBRAHİMOĞULLARI:Bunların soyadı aslen Genç olmakla beraber kısmen değişmiştir.Mollaibrahimin oğulları:Hacı-Mollamehmet,kızları:Saniye ve Zekiyedir.*MOLLAOSMANOĞULLARI:Bu boy Günaltay soyadını almışlardır.Osman oğlu Bekir ve onun oğulları Osman ve Nail Günaltay olup 3 kızkardeşleri vardır.*ABOLAR:Bu kabile Dikmen soyadın almış olup Aboo'lar olarak anılmışlardır.İBBUŞ olarak bilinen ve askerlik dönüşü Ankara'nın Bala kazası yakınında hayatını kaybeden İbrahimin,Osman ve Rahim adında iki oğlu olup köyde yaşamaktadırlar.Günaltay ailesinin yeğeni olurlar.

12-FAKILILAR: Bu kabile Hocalılar olarak anılmışlarıdır.Kalecik köy üne Nevşehir merkezden gelmişlerdir. ilk olarak komşu boğaziçi köyüne Hoca olarak gelmişler bir süre sonra kaleciğe gelmişler ve uzun yıllar Hocalık yapmışlardır.İlk gelen Osamn adında bir şahıs ve oğlu Hasan ve onunda oğlu olan orta yaş üstü grubun bildiği Hafız HacıAbdullah efendidir.Hafız Abdullah çok evlilikler yapmış,Medresede okumuş ve zamanın Alimi olarak;miras,pay ve diğer önemli konularda belirleyici sıfat ve saygıya haiz ilim adamıdır.Uzun yıllar imametlik yapmış ve çocuklarınıda kendi yolunda yetiştirmiştir.Bu kabilenin Fakılı olarak anılması (FAKİH) kelimesi okumuş anlamında olup kullanılmıştır.Dini ve bütün konulara açıklık getirmiş,içtihada yetkili bir alimdir Hafız Abdullah efendi.İlk evliliğini Gebeşli kabilesinden Gebeş ahmedin bacısı Hatice ile yapmıştır.Oğulları Hocanınahmet-Hocanınosman-Hocanınhasan ve Mehmet ali olup kızları :Hocanın Ayşe-Hocanın kızı fatmadır.Fatma Ömerkeanin oğlu Ahmet ile evlenmiş olup Hacı İbrahim-Yaşar-Mustafa ve kızı Nazente dünyaya gelmişlerdir.Fakılıların soyadları BİLEN olmuş ve zamanla değiştirenler olmuştur.

13-GÖKHASANOĞULLARI: Ekizler olarak bilinen sülalenin ilk sanı Gökhasanoğulları olarak anılmıştır.Kalecikte soyadları: AVCI-OYUKTAŞ-KARACAN'dır.Bu sülalenin tamamı Ekizler olarak bilinmektedir.Bir rivayete göre köye ilk gelen kabile olarak söylensede kıtlık yıllarında göç vermişlerdir. Diğer bir yaygın kanate göre ekizler Haceliler ve Adeliler kabilesi ile uzak akraba oldukları söylenmiştir.Arazi üzerinde paylaşımlarda bunu destekleyen emareler vardır.Kaleciklte ilk arazinin kıymetli olduğu Öz altındaki tarlaların aslında ekizlilere ait olduğu zamanla elelrinden çıktığı bilinen bir gerçektir.Soyadı Avcı olanlar:Cömbüller ya da Dervişkealer olarak anılan Hacı Avcı-Çulluhasanlılar (Memiş ve yusuf) karamustafa olarak bilinenleridir.Soyadı Oyuktaş olanlar: Mehmetekizler olarak bilinen ekizli gurubudur.Soyadları:Karacan olarak anılanlarda Ömer ekiz oğulları olup ömer ve mehmet ekiz kardeş olduklarından ekizler olarak anılmışlardır.Bunlarda zamanla muhtarlık yapmış olan Ahmet Karacan ve oğullarıdır.

14-ADELİLER:Bu kabilede 3 boydan müteşekkil olup ilk soyadları Doğan olan aile grubudur.Ali ve Eliften doğma 1-ADELİNİN ÖMER: Köyde muhtarlık yapmış olup DOĞAN ve ÇAĞLAYANOĞLU soyadını taşıyanlar bu boydandır.2-ADELLİNİN MEHMET:Köyün ilk muhtarlarından olup Hacı çavuş-Ali Rıza-Mahser Doğanın babasıdır.3-HACIKAFALAR:Bu boyda adeli gurubundan olup Dellerci Memiş diğer adıyla SADIÇ olarak biline ve teyrekinin osman ile evlilik yapan sultanın babasıdır. Sadıç ve sultanın anasıda doyduk köyünden Mamalılar aşiretine mensup Hakkıusta kabilesindendir.

*Burada bazı kabileler üzerine geniş alımlar yaptım gerekçesi ise soyadlarındaki benzerlik ve ayrılıklardan dolayı konulara açıklık getirme düşüncesindendir.Feridun Türkmen @ 2005

15-GÖKMEHMETLİLER:Bu sana artık kullanılmamaktadır.Çünkü böyle derin bilgiler yeni nesil tarafından bilinmeyip ilgide duyulmamaktadır.Gökmehmetlilerin ilk sanları CERİTLİ'ler olarak söylenmiş uzun zaman bu sanla anılmışlardır..Ceritliler halen KahramanMaraşın Çağlayancerit kazası civarından ayrılarak göçmüşler kızılırmak boyların takip ederek Kırşehir yöresine gelmişlerdir.Kırşehirin aşiret yapısı kitabında Ceritlilerin konup göçme esnanaında etrafa zarar ziyan verdiklerinden SİLSÜPÜROĞULLARI olarakta anılmışlardır.Köyümüzdeki Ceritli kabilesi de bu boydan olup asıl kökenleri Avşar'dır.Büyük kısmı Keskin ve Kırşehir civarında yaşayan ceritliler büyük bir aşiret kolu olup Kırşehirin Hamitler,Keskinin Ceritkale ve daha pek çok köy aynı boydandır.Ancak köyde bu kabile şimdi MÜDÜRLÜ'ler olarak bilinmektedir.Soyadı ÖZKAN VE ASLAN olan bu iki aile gurubu kendi aralarında Müdürahmetliler-Karahandikler-ve de HacıHasanlılar olarak bilinen Köşkerler ve Hacıömeroğullarıdır.bu soy mensuplarıda köyde az bir kısmı kalmıştır.

16-TAYBALAR-PAPIRLAR:Bu kabile Soyadı DALGIÇ olan aile olup Fakılı Eskiören yöresinden geldikleri söylenmiştir.Bir kısmıda Gerce köyüne göç etmiş köyde az bir aile kalmıştır.

17-DEVECİUŞAKLARI: Halen Kalecikte soyadları: URAN-FENAR-HÜYÜK olarak anılan aile gruplarıdır.Molla ahmetliler-Apınınoğulları aynı boydandır.Bu kabilenin Akkoyunlu Türkmenlerinden olduğu Kalecik köyüne hoca olarak geldikleri rivayet olarak anlatılmıştır.Ve buraya Yağılı köyünden geldikleri söylenmiştir.

18) GEBEŞOĞULLARI:Bu kabile halen aynı soyadı taşıyan ve zamanla soyadlarını değiştirmişlerdir.Bu kabile Gebeş Ahmet ve oğulları Hacı Ahmet ve Gebeş Mehmetten çoğalmışlardır.İsmen anıldıkları (Gebeşli mahallesi) mahalle hemen hemen tamamıyla aynı kabileden olup zamanla soyadı değişikliği ile ya da evlilikler sonucu ayrı ayrı boylara ayrılmışlardır.Kaleceğie nasıl geldikleri kesin olarak bilinmemektedir.Bu iki kardeşten çoğalmış sanları değişmiştir.HACI AHMET: şimdi soyadları ÜNSAL olan Mullamusa ve oğulları.HACI İBRAHİM(HACIBİLİ) :Şimdiki soyadları ÇINAR olan aile grupları.GEBEŞAHMET:Şimdi soyadları SEZER olarak bilinir Karaömerliler : Soyadları YAVUZ olan Bodukahasanlar yani LOPURLAR.ALİÇAVUŞLAR:Soyadları GÜNEYİK ve YEŞİLTEPE olarak bilinen sülalelerdir.Soyadları KORKUT olan Mustafa Çavuş ve oğulalrıda Gebeş Mehmet torunlarındandır.

19)KARAHASNLILAR(KELÖMERLİLER):Bu sülaleden Kalecikte yaşayan ve soyadlar AY olan sülaleler olup -MOLLAYAKUPLAR: Bu zat MAMO koca olarak bildiğimiz İbrahim Kızılırmak ve oğlu olmayıp kızları olmuş Kelömerli ailesindendir.-KELÖMERİN HACILAR:Soyadları AY olan Yakupoğlu Emin ve hacı oğulları koca Yaşar ve Mustafadır.-DELİYAHYA:Yukarıdaki Yakubun kardeşi olup 1930'lu yıllarda kalecikten ayrılmış ve bir daha dönmemiştir.Torunları Manisa ilinin Akhisar ilçesinin köyünde yaşamaktadırlar.Ahmet oğlu Durdu ay ve oğuşşarıda kelömerlidir.

20) DELİMEHMETOĞULLARI: Kalecikte soyadları ÇAM olan aile gurubudur.PAŞA(HALİL) ve KÖRMUSTAFA ve bunlarında babaları HASAN olup Mustafanın oğlu olamyıp ev içine belekli köyünden Dönme Halilin oğlu Mehmedi almış onlarında çocukları olmamıştır.Fakat PAŞAN(HALİL)'nın Hacı İbrahim ve Hacı Mehmet adında oğulları olup onların halen bir kısmı köyde yaşamakta bir kısmıda göç etmişlerdir.

21) KARAHASANOĞULLARI: Bu kabile şimdi Soyadları SEZEN ve TAM olan aile gurubudur.-ZOBAOSMAN: Oğlu Hasan Sezen ve oğulları -ALİ: İzmire kıtlık zamanında göçmüştür.Oğlu ve torunları orada yaşamaktadır.-MUSTAFA : Adanalı olarak anılan Mustafa Sezen Kıtlıkta Adananın Feke ilçesinde uzun yıllar çobanlık yapmış köye yetmişli yıllarda dönmüş ve uzun süre bekçilik yapmıştır.Çocuğu olamayıp bekar ölmüştür.-AHMETÇAVUŞ: Soyadı TAM olan hacının babasıdır.Onun oğullarıda göçmüştür.Ahmet ve Kadirin babasıdır.-HACI VEZİR : Bu şahsın bir kızı olmuş Hacıtali ile evlenmiş ve çocuksuz ölmüştür.-DELİBAYRAM: Bayram Karoğlanın bacısı Haçik ile evlenmiştir.Bir kızı boğaziçinde bir kızı doydukta ve oğlu Mulla bağlıcaya göç etmiş ve orada ölmüş olup çocukları vardır.

22) MOLLAYUSUFLAR: Bu kabileden olup köyde yakın zamana kadar yaşayan ve soyadları PINAR olan mollayusufun Hamdinin oğulları Yusuf-Mustafa-Recep köyden göçmüşler ve onların çocukları vardır.Anneleride güzyurdu köyünden Meryemdir.

23) TEYREKİLER:Bu kabileden hemen hemen kalmamıştır.Teyrekinin Osman oğlu mahir vefat etmiş ve çocukları göçmüştür.Kızı Döndü ve Ayşe yaşamaktadır.Akraba olarak ta Adelliye ve Karagünlülere(DADILARA) yakınlığı olup Osmanın bacısı teyrekinin fadime de ölmüş torunları vardır.Teyrekinin Osman 1314 doğumludur.

24) KÜRT AHMETOĞULLARI(EYVAZLILAR): Eyvazlılarda kalecik köyüne gelen üçüncü sıradaki Akkoyunlu türkmenlerinden olup Yağlı köyünden Küllüce köyüne ve orada bir zaman kalıp Kaleciğe gelmişlerdir.Soyadları ÜNAL ve EYVAZOĞLU olan aile gurubudur.Çalıklı kabilesi ile akrabalıkları vardır.İlkokul Kayıtlarında künyeleri Kürtahmetoğulları olarak geçmektedir.

25) KARAMUSALLILAR: Buraya Kayaltı köyünden geldikleri söylenir soyadları MUMCU olan aile gurubudur.Musadan Mustafa:Mustafadan Lütfiye-Bayram-Perihan ve ikici evliliğinden Mehmet ve Perdane doğmuşlardır.Köyde kızları ve torunları yaşamaktadır.Musanın ikinci oğlu Yaşar emirliden bozmemedin kızı gökkız Fadime ile evlenmiş çocuğu olmadan ölmüştür.

26) HACIMEHMETOĞULLARI: Buraya Kayaltı köyünden geldikleri söylenir.İki aileden müteşekkil olup -SAKALLIOĞULLARI: şimdi soyadları ÖZCAN olan ailelerdir.-TOPALHACILAR: bunların soyadları AKTEPE olan ailelerdir.Sakallıoğullarının kayaaltı köyünde yakın akrabaları vardır.Özcan ve Aktepe sülaleleri amca oğullarıdır.

* YUKARIDA 26 ANA KABİLE OLARAK SIRALADIĞIM VE UZUN ZAMANDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM KİTABIMIN KONUSU SADECE BİLİNMEYENLERİ GÜN IŞIĞINA ÇIKARTMAK VE BUNLARI BELGELEMEKTİR.

KAYNAK: FERİDUN TÜRKMEN @ 2007

Görüş-Öneri-Bilgi için: e-posta adresi: feridunturkmen@ilkposta.com TEL:05454285070

KAYNAK GÖSTERİLMEDEN VE İZİN ALINMADAN YAYINLANAMAZ kalecikkasabasi@hotmail.com

Copyright 2009 © kozaklikalecik.com Tüm Hakları Saklıdır

YÖNETİM VE TASARIM:MEHMET KASIMOĞLU

 


Yorumlar - Yorum Yaz